Arapça dua yapmak en evla olanıdır ama mugtezai hale göre de hareket etmek icap ettiğinden bazı programlarda Türkçesini ilave etmek hatta bazen tamamen Türkçe yapmak gerekebiliyor. Türkçe dualarda aşağı yukarı kullanılan ifadeler aynı. Biz bir çok duayı güzelce derleyerek mütevazi bir dua çalışması yaptık. Sünnet merasimlerinde, ceneze merasimlerindeki ilaveleri de ayrıca belirttik. Bazı yerlere de kendimiz eklemeler yaptık İstifade etmeniz temennsi ile.
      

 Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma'în. Va’fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente Mevlânâ ve ente erhamür-rahimîn, ente Mevlânâ ve ente ekramül ekramîn, ente Mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Başlangıç:
* İlahi Ya Rabbel Alemin!
Hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize mi’rac ettik, kitabın olan Hz.Kur’anı gönlümüze minhac ettik. Bizler yok idik sen var ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla kalbimizi bîkarar ettin, nurunla bütün letâiflerimizi ziyadar ettin. 

 

Ya Rabbel-âlemîn!
*İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kullukta çeşitli kusurlar işledik affına geldik. Bizleri habibin Muhammed Mustafa (sav) hürmetine bağışla. Bağışladığın kullar zümresine ilhak eyle.

 

Hediye kısmı:

 

 Ey bütün mevcudatın yegane sahibi olan Yüce Allahım! Bizlere okutma lütfunda bulunduğun şu ( Hatmi Şeriften, Yasini Şeriften, Aşrı Şeriflerden ve Diğer Süveri Şerifelerden,Tevhid Hatminden) hatimden hasıl olan sevabı;

* Evvelen bizzat hülasayı mevcudat, Sultanül Enbiya, Habîbi Hüda, Hz.Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve selem) Efendimiz Hazretleri’nin ruhu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi!
 Hülafayi Raşidin, Ehli Beyt, Ashabı Kiram, Tabiîn ve Tebei Tabiîn Hazeratının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle Yarabbi!

* Cümle enbiya, evliya, süleha, şehid-i şüheda ve garibü gurabanın da ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Yarabbi!
* Mağrib’den Maşrik’e kadar iman ile gelmiş, geçmiş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri hâk ile yeksan olmuş, “Bize de bir Fatiha yok mu ?” diyen garibü gurebanın da cümlesinin  ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Yarabbi!

* Bu meclisi maneviyeye uzaktan ve yakından teşrif eden mümin kardeşlerimizin de ahirete intikal eden geçmişlerinin ruhlarına hediye ettik kabul eyle Ya Rabbi!
* Din, vatan, hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi!

 


a) Cenaze ise:
* Hususiyle Vefat eden ……………………………………… ruhuna hediye ettik Sen vasıl eyle Ya Rabbi!
 
* Merhumun Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi!
* Kabri içerisinde hapis olan ruhlar gibi hapis olmaktan muhafaza eyleyip; kabir alemindeki diğer yakınları ile hemhal olarak serbestçe dolaşmasını nasip eyle Ya Rabbi!

* Kabrinde Salih amellerini kendisine arkadaş ve kalkan eyle Ya Rabbi!
* Kabrinden açılan pencere ile Cennetteki na mütenahi nimetleri seyredebilmeyi ve kıyamet gününe kadar bu seyirle huzurlu ve müreffeh olmasını nasip eyle Ya Rabbi!

* Bizler de aynı hal ile hallendiğimiz zaman hatimlerle, tevhidlerle hatırlanmamızı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!
* 
Gören gözlerimiz kapanmadan, söyleyen dillerimiz tutulmadan, ol kelime-i minciyye-i mübâreke ki buyurun “Lailahe İllallah Muhammedün Resulullah ve Eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh” diyerek cümlemize çene kapamayı nasip eyle Ya Rabbi!

 

 

 

b) Sünnet ise: 
* Hususiyle sünnet olan ve bu meclisi maneviyenin toplanmasına vesile olan evladımızın vatanına, milletine, dinine sadık bir evlat olarak yetişmesini nasip eyle Ya Rabbi!

* Kendisinin İslam ahlakı ve İslam şuuru ile yetişip hayatı boyunca bu hal üzere baki kalmasını nasip eyle Ya Rabbi.
* Cümlemizin evlatlarını, Cümle ümmedi Muhammedin evlatlarını;
 Asrımızın fitne ve fesatlarından, şeytanın, şeytanlamış insanların desise ve tuzaklarından muhafaza eyleyip; onların edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına, peygamberine hürmet ve tazim eden Salih bir evlat olmayı eyle.

 

 

 

Dua kısmı

* 
Hz. Kur’an’ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bugünlere ulaştıran muhterem büyüklerimizi, hocalarımızı, üstazlarımızı  ilim yolunda uğraşan din kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Yarabbi. 

* Kıyamet günü kolaylık, sırat’ta selamet, cennet’inde cemalinle cümlemizi müşerref eyle, bu muhterem cemaati de nar-ı cehennem’inden azat eyle Ya Rabbi.
 
* Burada toplandığımız gibi yarın mahşer meydanında da Peygamber Efendimizin, Livaül-hamd ismiyle musemmâ kılınan sancağının altında toplanmayı nasip eyle yarabbi!

* İlahi Ya Rabbel Alemin! Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına en yakın zamanda edalar nasip eyle Yarabbi!

* Hastane köşelerinde yatan, derdine derman arayan, evlerinde yatıp şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar nasib eyle Yarabbi!

*
 Cümlemizi günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden gizli şirkten muhafaza eyle.

* Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle.

*
Mütekebbirsin; her şeyden büyüksün, bizi büyüklenmekten koru. 
    Gaffarsın; çok çok affedensin, bizi affından mahrum etme. 
    Şekûrsun; şükürleri kabul edensin, bize şükretme imkanı ver. 
    Hasîbsin; her şeye hesap soransın, bizi veremeyeceğimiz hesaba düşürme. 
    Mucîbsin; duaları kabul edensin, dualarımızı karşılıksız bırakma. 
    Samedsin; hiçbir şeye muhtaç olmayansın, bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah’ım. 

* Evlerimizi Kur’ansız, kalplerimizi imansız, camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakma Ya Rabbi!
* Vatanımızı milletimizi her türlü afeti semaviye ve araziyeden muhafaza eyle Ya Rabbi!

 


* Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet :

 

 

 

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü”

 

 Amin amin! bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve hurmeti men erserltehü rahmeten lil alemin.  Veselâmun alel-mürselin velhamdülillahi Rabbil alemîn el-Fatiha!

 

 

incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com