Nebî (S.A.V.)’in amcâzadesi... Aynı zamanda süt kardeşidir.

 

İsmi: Muğayra... Hâlimetüs-Sa’diye’den birlikte süt emmişler. Vâlidesi, Fihr bin Mâlik evlâdından Gazne binti Kays bin Târif olup, şâirlerdendir...

 

Câhiliyeti zamanında Rasûlüllah’ın aleyhinde bulunmuş, Hassan Hz. de ona karşılık vermiştir. Mekke’nin fethinde İslâm’la şereflenen Ebû Süfyan Hz. huzur-u risâlete gelerek şu beyitleri söylemiştir:

Hayatına yemin olsun ya Nebîyyallah ki, ben putların askeri, Muhammed askerine gâlip gelsin diye âsîlerin bayrağını taşıdığım gün, gecenin evvelinde yolcu olup da yolunu şaşıran ve gecesi karanlık olan kimse gibiydim. Şimdi yolu gösterilip de selamet ve hidâyete ermiş hâldeyim” demişti.

 

Huneyn muhârebesinde Rasûlüllah Efendimiz Hz. ile beraber düşman karşısında sebat eden vefakar yiğitlerden biri de bu zât-ı âlişândı. O gün Seyyid-i Âlem Efendimiz beyaz Ester’e binmiş, Ebû Süfyan Hz. de dizgini tutuyordu. Rasûlüllah (S.A.V.) “Ben Nebîyim yalan yok... Ben Abdül Muttalib’in oğluyum” diye nidâ ederdi.

 

İbn-i Esir’in bildirdiğine göre, o gün Rasûlüllah ile sebat eden yedi kişi şunlardı:

1.Şeyhayn (Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer.)

2. Abbas,

3.Ali,

4.Fazlı bin Abbas,

5.Ebû Süfyan bin Hark,

6.Üsame bin Zeyd,

7.Eyman bin Ubeyd ve Üsame’nin ana bir biraderi... Sekizinci buna şehâdet etmiştir. İbni Hişam ise bu adedi on kişiye çıkarmış ve Rabitübnil Hars ve Cafer bin ebî Süfyan bin Hars’ı ilâve etmiştir.

Bazıları da “Huneyn günü hezimet vâkî olunca Rasûlülla’ın yanında yalnız yedi kişi kaldı. Bunlar da Ehli Beyt’tendi” demişler.

 

Ebû Süfyan Hz.; Hasan bin Ali, Cafer-i Tayyar ve Kusem bin El-Abbas R. Anhüm hazerâtı gibi, Hz. Rasûlül-lah (S.A.V.) Efendimiz’i andırırlardı. Yâni bazı cihetlerden O’na benzerlerdi. Yoksa, Rasûlümüz’ün kemâl ve güzellikte benzeri yoktur.

 

Hİcrî 20 târihinde Medine-i Münevvere’de vefat etmiş, namazını Hz. Ömer (R.A.) kıldırmıştır.

Tıraş olurken başında bulunan siğili, berberin yoluvermesi ölümüne sebep olmuştur.

 

Ebû Süfyan Hazretleri, şu hadis-i şerifle senâ buyurulmuştur.

-“(Ebû Süfyan’ın) Hz. Hamza’ya hâlef olmasını ümid ederim”.

-“Ebû Süfyan cennet gençlerinin efendisidir”

   
© incemeseleler.com