1— Fücurdan çocuk getirmiş olan kadını veya (cariyeyi) kiralayıp çocuğa süt verdirmekte, beis yoktur.
Lâkin, lâ beis'in terki, evlâdır.Behçetül-fetâvâda, mezkûr olduğu üzere, gayri müslim süt ana, tutmak dahi, - müslir e göre - böyledir.

2—  Bir hanım sütü ile zevcinin memlûkü bulunan veled-i radiîirdâ etmekle, onu âzat etmiş olmaz.

3 — Ağlayan çocuğu susturmak ve oyalamak için, zâti leben olmayan bir kadın, memesini çocuğun ağzına sokmak ve çocuk onu emmek ile, süt gelmedikçe, rıdâ sabit olmaz.

4 — Âyise - sinni iyâsa varmış - olan, zâtı leben olmayan bir kadın,memesini radîin ağzına sokup, süt gelirse, rıdâ hükmü sabit olur.

5 — Dokuz yaşında olan bâkirenin, memelerine süt gelip, o süt ilebir radî veled emzirse, rıdâ hükmü sabit olur.

6 — Rıdâ müddetini mütecaviz, bir kimse, zevcesinin sütünü emmekle, zevcesi ona haram olmadığı gibi, zevce zevcinin kardeşini ırdâ etmekle, zevcinden boş düşmez.

7 — On iki yaşında olan erkek çocuk, bir kadının sütünü emse, okadının kızını alabilir.

8 — Yedi yaşında olan kız çocuk, bir kadının sütünü emse, o kadının zevci, onu tezevvüç edebilir.

9 — Zâtı leben olan bir kadın, üç yaşında bulunan bir erkek çocuğu ve henüz rıdâ müddetinde olan bir kız çocuğu emzirse, o erkek çocuk o kızı alabilir.

10 — Bir kimse, süt hemşiresinin kızını alamadığı gibi, süt hemşiresinin, süt kızını dahi alamaz.

11 — Süt hemşiresinin anasını tezevvüç câizdir.

12 — Anasının süt hemşiresini tezevvüç câiz değildir.

13 — Oğlunun süt anasını tezevvüç câiz olur.

14 — Süt, babasının, medhule zevcei mutallâkasın], tezevvüç câiz olmaz.

15 — Müteveffa süt babasının, medhule zevcesini tezevvüç edemez.

16 — Ümmü veledinin, süt kızını tezevvüç câiz olamaz.

17 — Müzniyesinin kızını, tezevvüç câiz olmadığı gibi, süt kızını dahi tezevvüç câiz olmaz.

18 — Süt kayın valide, tezevvüç olunamaz.

19 — İki süt hemşireyi, bir kimse nikâhla cemedemez. Ve keza, milki - yemin ile, istifraş, dahi olamaz.

20 — Duhulden evvel, vefat eden sagîre zevcenin kocası, onun sütanasını alamaz.

21 — Süt oğlunun, mutallaka veya muhallefe zevcesini tezevvüç, câiz olamaz.

22 — Amcazade ile izdivaç câiz ve sahih olduğu gibi, amcasının sütkızını tezevvüç dahi, câizdir.

23 — Hemşiresinin ırdâ ettiği kızı tezevvüç etmek câiz olamaz.

24 — Bir kadından birlikte süt emdiği kızın, diğer hemşireleriyle dahi, izdivaç haram olur.

25 — Süt anasının oğlunun kızını tezevvüç edemez.

26 — Bir kadın kendi ortağının çocuğunu ırdâ etmekle, ortağının diğer kocasından olan, oğluna o kadının kızı haram olmaz.

27 — Biraderinin süt anasını ve süt hemşiresini, tezevvüç câiz olur.

28 — Süt babasının müstefreşesi olup ta, azat etmiş olduğu cariyeyitezevvüç câiz olmaz.

29 — Bir murdiadan süt emmiş bulunan oğlan ile kız, yekdiğeriyleizdivaç edemez. Velev ki, ırdâ muhtelif ve ayrı ayrı zamanlarda olsun.

30 — Anne annesini ırdâ etmiş bulunan kadını tezevvüç câiz olamaz.

31 — Hemşiresinin kızını ırda eden, kadının kızını tezevvüç câiz olmaz.

32 — Süt anasının hemşiresini tezevvüç câiz olmaz.

33 — Oğlunun süt anasının kızını tezevvüç câizdir.

34 — Süt kardeşinin süt kızını tezevvüç câiz değildir.

35 — Süt kardeşinin kızını tezevvüç câiz olmaz.

36 — Birader veya hemşiresinin süt kızını dahi, tezevvüç edemez.

37 — Süt oğlunun veya süt kızının, hemşiresini, tezevvüç edebilir.

38 — Süt kızının veya süt oğlunun kızını tezevvüç edemez.

39 — Bir kadını, süt babasının başka karısından olan oğlu, tezevvüçedemez.

40 — Bir kadını, süt anasının süt kendinden olmayan başka zevcinin kardeşi tezevvüç edebilir.

41 — Bir kimse, kendinin süt kızını alamadığı gibi, medhule zevcesinin, kendinden evvel süt vermiş olduğu kızı dahi alamaz.

42 — Anasının veya hemşiresinin ırdâ etmiş olduğu çocuğun hemşiresini ve süt hemşiresini, alabilir.

   
© incemeseleler.com