1-Tefsîr-i  Kurtubî: Dâr-i kitâb-i   Arabiyye Kahire,1967.

2-
Hak Dinî Kur'ân  Dili: Matbaa-i  Ebüzziyâ   1935, istanbul.

3-
Kur'ân-ı   Hakim  ve   Meâl-i  Kerîm : Ahmed Said Matbaası, İstanbul, 1957.

4-
Tuhtefü'l - Ahvezî :   Matbaatü'l - Fecâletü'l - cedîde, Kahire. 1967.

5-
Et-Tâc :   Dâr-i İhyâ-i Kütüb-i Arabiyye  (2. baskı).

6-
Ramûzü'l - ehâdîs :Kışla-i  Hümâyun Matbaası 1275. İstanbul.

7-
ihyau  Ulumi'd - Dîn :   Meymeniye Matbaası, Mısır,1306.

8-
Risâle-i Kuşeyriye :   1318, Mısır.

9-
Osmanlı   Tarih   Deyimleri  ve  Terimleri  Sözlüğü :Millî Eğitim Basımevi. 1971, İstanbul.

10-
Kamûs-i Okyanus :1305. İstanbul.

11-
Kamûsü'l - âlâm :   Mihran Matbaası, 1311. İstanbul

12-
Nihâye :Dâr-i İhyâ-i Kütüb-i Arabiyye,  1965, Kabire.

13-
Feyzü'l - kadîr : Matbaa-i   Mustafa   Muhammed 1938, Mısır.

14-
Neseî :   Matbaatül - meymene,  1312. Mısır.

15-
Câmiu'l - usûl fil - evliya.

   
© incemeseleler.com