Kadının velisi kızı için iyi bir damad seçmelidir. Kızını ahl­aken veya fizyonomi bakımından çirkin olan, dini zayıf. veya kızının hakkını eda etmekten aciz bulunan veya soy itibariyle kızına denk bulunmayan birisiyle evlendirmemelidir.

Nitekim Allah'ın Resı1lü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Nikah köleliktir (yani köleliğe benzer). Binaenaleyh herhangi biriniz kızınızı nereye veriyor (ve kime teslim ediyorsa) dikkatle incelesin ve izlesin."

(Beyhaki)

Kızının talibleri çok olan bir kimse, Hasan-ı Basri (rah.a.)'den sordu:

- Kızımı şu kimselerden hangisine vereyim? Hasan-i Basri:

- Kim Allah'tan daha fazla korkarsa ona ver. Çünkü böyle bir kimse kızını severse onu ikrama garkeder. Ona kızsa bile zulmetmez.

Kızını evlendirecek baba veya evlenecek kızın, evleneceği er­kekte bazı sıfatları araması normaldir. Bunlar şöyle sıralanabilir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com