Kadının, yemek pişirmek, temizlik yapmak, çocuklara bak­mak gibi ev işleriyle meşgul olması, bedeni zayıf ve nihayet eğe kemiğinden yaratılmış olduğu için zayıf mizaçlı olması nazarı itibara alınarak, şeref ve haysiyete leke getirmeyecek cinsten olan kusurları erkek tarafından görmemezlikten gelinmeli, bağışlanmalıdır. Resülüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): "Mümin olan bir erkek, karısına buğz etmesin. Şayet (kadının) bir huyundan hoşlanmazsa diğer huyundan hoşlanıp razı olur" buyurmuştur.

Hiçbir kadın, kocasının, mesleğinde muvaffak olmak için gösterdiği alakayı, evinden esirgemesinin hikmetini anlaya­maz. Halbuki erkek için, hayatından memnun bir kadına ve hu­zur yurdu olan bir eve sahip olmak, çok para kazanmaktan daha mühimdir. Ne çare ki, yüz erkekte bir erkek bile buna ehemmiyet vermez, ehemmiyet vermediği için de evlilik ha­yatında da muvaffak olamazlar. Hayatın bu çok mühim işini ta­lihe bırakmak en isabetsiz harekettir. Kadınları diplomatça idare etmek yerine, onlara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalıdır. Her erkek, karısına her işi yaptırabileceğini ve onun bunu seve seve yapacağını bilir. Kadının bütün beklediği, sevgi ve takdir­dir. Karısına güler yüz göstermeyen onun hatırını saymayan erkek, karısının huysuzlukları ve çeşitli yersiz talepleri karşısında kalır. Ağız tadı ile bir şey yiyemez. İşte erkeğe bu bilgiyi vermek gerekir. Büyük Rus muharriri Turganiyev, diyor ki, "Bütün dehamı, bütün eserlerimi, akşam yemeğine geç veya er­ken gelmemle candan alakadar olan bir kadın uğrunda fedaya hazırım."

Resülümüz buyuruyor ki:

"Nikahlanıp çiftleşiniz ve evleniniz; fakat kurduğunuz bu aile yuvasını talak ile yıkmayınız. Onun tarrakasından Arş-ı İlahi titrer." [Tecrid-i Sarih Tercümesi c, 11, s, 328]

Bunlar ve bunlara benzer birçok hadislerle kötü olduğu bil­dirilen talaka çok mühim bir zarüret üzerine müsaade edilmiştir ki bu zaruretin başında kadının zina yapıp aile na­musunu kirletmesi gelir. Bunun içindir ki, Peygamber aleyhisselam: "Kadınlarınızı ancak zina töhmetiyle boşayabilirsiniz." buyurmuştur.

Erkek melek değil ya, onun da geçimsizliğe sebep olacak hal­leri olabilir. Buna karşı da kadının nikahı feshetme hakkı vardır. Şu fark ile ki, kadın bu hakkını (yani nikahı feshetme hakkını) erkeğin talak hakkını kullandığı gibi, bizatihi kullana­maz. Kadın bu hakkını meşru sebeplerle hakim vasıtasiyle kul­lanır. Fakat İslam hukuku bu nikahın feshi hakkını erkek için de tanımıştır. Öyle ise boşanma, erkek için ve hakimin hükmüne muhtaç olmadan mutlak bir hak olarak kalıyor.

Kadının boşanması için en büyük zaruret, kadının aile şerefine leke getirmesidir. Zina suçuyla karşı karşıya bulunan karısını kocası boşar. Bu beliyyeden bu şekilde kurtulmuş olur. Bunun dışında bazı ufak tefek geçimsizlikler kadının boşanmasını icab ettirmez. Kusursuz insan olmaz. Her kusur­luyu boşayan erkek, eş bulamaz. Karı-kocanın iyi geçinmeleri, birbirini kırmamaları matlub olan hususdur. Ancak iyi geçimi sağlamak için erkeğin daha fazla fedakarlıkta bulunması gere­kir.

Hz. Allah (c.c.) buyuruyor ki:

“Onlarla (kadınlarınızla) iyi geçinin. Eğer kendile­rinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.” (Ya o kadınlar, derecenizin artmasına sebep olur, ya da onlardan salih evlatlar doğar, veyahut da herhangi bir vesile ile aranızda yeni bir muhabbet başlar). (Nisa 19)

İslam, aileye çok ehemmiyet vermiştir. Zira aile, cemiyetin bir temel taşıdır. Binaen'aleyh aile müessesesinin kurulması ve onun huzur içinde yaşaması için İslam dini çok önemli esaslar koymuştur. Bazı önemli hususları emrettiği gibi, bazılarını da yasaklanmıştır. Yasaklanan hususlar işlendiği vakit cezalar vermiştir. Karı-kocanın bu önemli esaslara riayet etmeleri lazımdır. Esasen İslam dininde konan esaslar, ferdlerin ve ce­miyetlerin yararınadır. Cezalar verilirken de cemiyetin çeşitli ıztıraplardan kurtulması esas alınmıştır. Yani cezaların ve­rilmesi hem ferdlerin, hem de toplumun kurtulması esasına matuftur. Boşanma için konan cezalarda böyledir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eserin başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

 

   
© incemeseleler.com