Giyinmenin iki sebebi vardır: Örtünmek, süslenmek. Birinci sebebi olan, örtünmenin, şekli ve hudutları üzerinde ileride uzunca durulacaktır. Burada ikinci sebebi olan süslenmek hu­susuna kısaca temas etmek münasip olacaktır. Hz. Allah (c.c.) her hayvanı kendisine münasib şekilde giydirip süslediği gibi, insanın da şeref ve mertebesine uygun şekilde giyinip süslen­mesini istemiştir. İnsanoğlu yaratılmışların en şereflisi olduğuna göre en güzel bir şekilde giyinmesi icap etmektedir. Tabii ki bu süslenmek, nefsani arzuları tatmin için değil, in­sanın mahlükat içindeki derecesini ortaya çıkaran, yaratılış kıvamına uygun, çıplaklığın verdiği çirkinliği örten ve dinimi­zin çizdiği hudutlar içinde kalan bir süslenmedir. Kısaca söy­lemek gerekirse, giyinmekten maksat sadece çirkin yerleri ört­mek değil, hem örtmek hem de süslenmektir. Ayetteki mana şöyle olmaktadır: "Biz size iki elbise indirdik. Birisi çirkin yerle­rinizi örten, diğerleri ise sizi süsleyen, güzelleştiren." Demek ki sadece avret yerlerini örten, fakat insana münasip olmayan el­biseleri giymek doğru değildir. Kişi bir kıl çuvala girerek de örtünebilir. Fakat buna elbise, örtünene de giyinmiş demek müm­kün değildir.

Nitekim sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) elbisesini giyerken sağ taraftan başlar ve,

"Kendisi ile avret yerimi örttüğüm, ve insanlar içinde kendisi ile güzelleştiğim (süslendiğim) elbiseyi bana giydiren Allah (c.c.) a hamdolsun." buyururlardı.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com