Kainatın yegane efendisi Resül-i Ekrem'in Hz. Hatice vali­demize karşı saygıyla karışmış sevgisinin büyüklüğü sebepsiz değildi. Zira Hz. Hatice (r.a.), bir kadının kocasına yapması ge­rekli saygı, sevgi ve fedakarlıkların en asil örneklerini kendi hayatı ile vermiş ve göstermiştir. Onun bu hasletinin bir benze­rini başkalarında görmek zordur.

Efendimiz (s.a.v.) hayatı boyunca, bu sevginin üzerine toz kondurmamış: Hz. Hatice hayatta iken, onun üzerine hiç evlen­memiş ve ona karşı kalbinde daima büyük bir sevgi ve saygı taşımıştır. Peygamberimizde görülen bu vefa, bu dereceye ulaşan sadakat ve sevgi, diğer zevcelerinin kıskançlığına ve gıbta etmelerine yol açmıştır. Onun yüce seciyyesi, bu dalga­lanmalardan müteessir olmamış ve asla değişmemiştir.

Vahyin ilk günlerinde Peygamber efendimizi teselli bakımından gösterdiği dirayet, sadece kuru bir bağlılık olmayıp geniş bir bilgiye sahip olmanın, semavi dinlerin hükümlerini incelemiş olmanın ve ahirzaman peygamberi olarak bir zatın geleceğini Tevrat ve İncil'den öğrenmiş bulunmanın neticesi oluyordu. Bu bekleyiş de peygamberliğin mübarek zevcine nasip olacağı kanaatinin onda kesinlik kazanmasından ileri gelmek­teydi.

O, yirmibeş yıla ulaşan uzun bir evlilik hayatının içinde, Peygamber efendimizin bir tek arzusuna karşı, "Hayır, ol­maz" diye menfi bir tavır takınmamıştır. Onun meziyyetlerinin hangisini dil tarife, kalem tavsife muktedir olabilsin.

Kadınlarda bulunan kıskançlık hissi, kader sırrıdır. Bu se­beple, meşruiyet çizgisini aşmadıkça "Günah" olarak tavsif edilemez. Bir kadın için kocasını kıskanmak ona olan sevgisin­den kaynaklanmaktadır. Annelerimiz olan peygamber hanımları arasında görülen bu gibi davranışlar. Resul-i Ekrem gibi eşsiz insana olan sadakatin ve mühabbetin ayrılmaz bir lazımıdır.

Kıskançlıktan kurtulmak mümkün değildir. Yerinde kul­lanılan kıskançlık aile çatısını yıkılmaktan korur. Kıskançlığın aşırısı ise aile geçimini zorlaştırır. Bir gün peygamberimize "Ya Resülallah ensar kadınları ile evlensenize" denildiğinde, Resulüllah Efendimiz: "Onlar çok kıskançtırlar" bu­yurmuşlardır.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com