Erkekler dahi; âtideki veçh üzere, bazı hallerde iddet bekler (1).

1 — Dört zevcesi olan kimse, birini boşadıkta onun iddeti çıkmadandiğerini tezevvüç edemez.

2 — Mutallâkasının hemşiresini veya teyzesini yahut halasını almakmurad eden kimse, onun iddeti çıkmadıkça, onların hiç biriyle evlenemez(vefat müstesnadır).

3 — Hürre üzerine câriye ile evlenecek kimse, hürreyi tatlik dahietse, onun iddeti bâki oldukça, gayrin memlûkesi olan cariyeyi kendisinenikâhlayamaz (2).

4 — Mutedde olan kadın, iddeti munkaziyye olmadıkça, diğer zevcevaramadığı gibi, ona rağbet eden diğer zevc dahi, onu tezevvüç edemeyipkadının iddetinin sona ermesini bekler.

5 — Zevcesini üç talâk ile tatlik etmiş bulunan kimse, onu tezevvüçetmek isterse, iddetinin sona ermesinden sonra, hulle vukuuna intizar etmek lâzım gelir.

6 — Cariye satın alan kimse, bir hayiz veya bir ay beklemedikçe,onu istifraş edemez ki, buna — istibra — tâbir olunur.

Birinin, gebe bulunan cariyesini tezevvüç eden kimse, o cariye doğurmadıkça, ona takarrüp eyleyemez (3).

8 — Harbî olan — zatüzzevç — bir kadın, müslime olarak bize muhaceret etmek suretinde, hâmil olmadıkça, — tarabbüs — lâzım değil ise de, gebe olduğuna göre, doğurmadıkça onu tezevvüç, helâl olamaz. Alacak, kimse, o müddeti beklemek zorundadır (4).

9— Dârı harpten — sebiy olunmuş — yâni cebren sürülerek getirilmiş olan kadın dahi, bir hayiz görmedikçe, ve — hayiz görmeyenlerdenise — bir ay geçmedikçe, ona takarrup olunamaz.

10— Mükâtep olan câriye azat olmadıkça, onun nikâhı, ve kitabetbedelini ödemekten aczini izhar etmedikçe, onun istifraşı kendi mevlâsına helâl olmaz.

11 — Mürteddenin ve keza, veseniyyenin ve mecusiyyenin, nikâhı için,islâmına intizar olunur.

12 — Zinâda iddet olmadığı için, gebe bulunan zâniyeyi tezevvüçte beis yok ise de, doğuruncaya kadar, ona takarrup etmek helâl olamaz.

(Gebeliği, zinâdan olmayan gebe, mutedde olduğu için, onun — doğumu olmadan — nikâhı sahih olmayıp, zâniyyenin gebeliği evlenenin kendisinden ise, hamlinin vaz'ına, hacet olmaz.)

Hayiz, yahut nifas üzere olan kadının nikâhına mâni yok ise de, o haller, ona yaklaşmaya mâni olduğundan, temiz haline intizar edilmek, lâzım gelir.

------

(1) Onların bir takımı zevc hakkında nikâh için, şer'î mânî demektir. Nitekim,nikâhın şartı bahsinde zikrolunur.

(2) Kitab-un-nikâhın muharremat faslına bakınız.

(3) Ümmü veled olmayan, câriyeye, itak yahut vefat iddeti olmadığı gibi, ümmü veled olan câriyeye dahi, mûtaka veya muhallefe olmadıkça, iddet olrnadığı,evvelce zikrolundu.

(4) Kâfirlerin nikâhı faslında, dareynin tebâyünü bahsine bakınız.

   
© incemeseleler.com