Harem lâfzından, haremi şerif dediğimiz, mescidi harâm mânası anlaşılır ise de, Harem ondan ibaret olmayıp, Hil mukabili olarak dahi, istimal olunur.

Mekkei Mükerreme ve civarının nebatı kesilmemek ve hayvanatı avlanılmamak üzere, etrafından hudut tâyin buyurulmuş ve nişan edilmiştir.İşte, o hududun dahili Harem ve harici Hil'dir. Bu tâyin edilen hudut, mevakitten başkadır. (Mevakit), ihram hudududur. Onlar, Mekkei Mükerremeye daha uzaktır (1).

Hillin en yakını, garb canibinden, Mekkeye üç dört mil mesafede olanıdır ki, Mekkei Mükerremeden, Omre çıkanlar, ihram için oraya çıktıklarından Omre tesmiye olunur. Asıl ismi, ten'imdir. (Omre faslına bakınız.)

------------------

(1) Harem sekenesi, Mekkî sayılır. Hil sekenesine bizim gibi âfâkî denir. Haremi Mekke, Medinei Münevvere cihetinden (3) ve İrak ve Tâif ve Yemen cihetlerinden (7) ve Curâne semtinden (9) ve Cidde tarafından (10) mil mesafededir.

   
© incemeseleler.com