1— Borçlu olan bir kimsenin malı olup, borcundan ziyadesi, nisababaliğ oldukta, o kimse üzerine zekât vacip olur mu?

Cevabı: Olur.

2— Zengin olan bir kimsenin, malının zekâtını, zevcesinin başka kocasından olan fakir evlâdına, vermek câiz olur mu?

Cevabı: Olur.

3— Bir kimse zekâtını, karanlıkta müslim zanniyle, bir Yahudiyeverse ve bu sonradan anlaşılsa, verilen zekâtın iadesi lâzım olur mu?

Cevabı: Olmaz, kifayet eder.

4— Fakir olan bir kimsenin, ahz ve kabzı müdrik olan ve fakat küçük bulunan fakir oğluna, zekât verilmek caiz olur mu?

Cevabı: Olur.

5— Babası olmayan ve kendisi ahz ve kabzı müdrik bulunan küçükve fakir olana, zekât vermek câiz olur mu?

Cevabı: Olur.

6— Bir kimse, elbise yaptırmasa işinden ayrılması muhakkak bulunan hizmetçisine, yaptırdığı elbiseyi zekâta karşılık tutsa, zekât yerine geçer mi?

Cevabı: Geçmez.

7— İlim taliplerinden olmayıp (1), aslî havayicinden fazla, nisap miktarında mala sahip olan kimseye, zekât almak helâl olur mu?

(1) Maarifte geçen, fi sebilillâhın hâmişine bakınız.

dahi çaresi, budur. Fakir için, bu bapta emre muhalefet var mıdır? Nakl görülmemiş ise de, zahir olan: muhalefetin olmasıdır.

Cevabı: Olmaz.

8— Bir kimse malının zekâtını, fakir olan kardeşine, vermek câizolur mu?

Cevabı: Olur.

9— Bir kimse malının zekâtını, baba annesine vermek câiz olurmu?

Cevabı: Olmaz.

10 — Bir kimse malının zekâtını, - iddeti munkaziyye olmayan - boşanmış zevcesine vermek, câiz olur mu?

Cevabı: Olmaz.

11 — Bir kimse zekât nisabından ziyade olan, bir miktar parayı, alacaklısına vererek, bu suretle borcunu ödese, beis var mı?

Cevabı: Yoktur.

12— Bir kimse, kölesini zekât niyyetiyle azat eylese, zekâtına mahsup olur mu?

Cevabı: Mahsup olmaz.

13— Nisaba malik olan bir kimse, malik olduğu malın üzerine, senedevr etmeden, bir sene veya daha ziyadesi için zekâtı takdim ve tâcil etmek, câiz olur mu?

Cevabı: Olur.

14 — Bir kimse, hadîs fıkıh ve âdaptan kıymeti nisaba baliğ ve bâzısı aynî olmak üzere ticaret kasdi olmayarak elinde kitabı bulunsa o kitaplar için, zekât vermek caiz olur mu?

Cevabı: Olmaz.

15— Bu surette, o kimse hıfz ve tedris için kitaba ve tashih içinmükerrer nushaya malik olacak, kendisine zekât almak helâl olur mu?

Cevabı: Olur.

16— Bir kimse malının zekâtını, oğlunun fakir olan zevcesine vermek câiz olur mu?

Cevabı: Olur.

17 — Bir kimse malının zekâtını, anasının anasına vermek câiz olur mu?

Cevabı: Olmaz.

18 — Bir kimse aslî havayicinden ziyade olarak, on miskal altın bileziğe malik olup, ondan başka altın gümüşten bir şeye malik olmasa, o kadar altın için, kendisine zekât vermek vacip olur mu? Cevabı: Olmaz.

19 — Bir kimse, zengin kocanın fakir zevcesine zekât vermek câiz olur mu?

Cevabı: Olur.

20— Bir kimse malının zekâtı olan, parayı fakir zanniyle, zenginolduğu anlaşılan birisine verse, verdiğini geri alabilir mi?

Cevabı: Alamaz.

21— Bir kimse malının zekâtını, Zeyde vermek üzere Bekire verse,ve o dahi, dediğini yapsa, sonradan nâdim olan o kimse, verdiğini Bekiretazmin ettirebilir mi?

Cevabı: Ettiremez.

22— Ağnam resmini toplamağa memur olana, verdiği ağnam resmini, zekât niyyetiyle veren kimsenin, verdiği koyunlar veya nakit, zekâtageçer mi?

Cevabı: Geçer.

23— Örfi tekâlifi toplamağa memur olan kimseye, bir kimsenin bunam ile verdiği parayı, zekât niyyetiyle verince, zekât yerine geçer mi?

Cevabı: Geçer.

24— Bir tâcirin, ödediği gümrük resmini, zekât niyyetiyle verincezekât yerine geçer mi?

Cevabı: Geçer.

   
© incemeseleler.com