Sukya talebi (suvarılmağı istemek), yâni birinden su istemek demek olan, istiska, fukaha ıstılâhında, Hak Celle ve âlâdan, kıtlık vaktinde, yağmur istemek, mânâsında kullanılmıştır ki, Türkçesi yağmur duâsına çıkmaktır. Duâ ve istiğfardan ibaret ise de, duâdan evvel, üftâ edilen Hazreti imamın kavline göre, cemaatsiz, ve imameyn kavlince - cehren ve cemaatle - iki rekât namaz kılmak dahi, câiz olduğundan, istiska bâbı, kitab-us-salât baplarından, olmuştur.

İçecek ve kullanacak ve hayvanatı mezrialarını, sulayacak kuyu ve ırmakları olmayan ve yahut olsa da, kifayet etmeyen, yerler ahalisi (1), hacet vaktinde, istiska etmek câiz, ve sünneti seniyyede vâkidir.

İstiskada müstahap olan, üç gün (ondan ziyadesi menkul değildir) arka arkaya, sahraya çıkıp duâ etmek ve evvelce, sadakalar vermek ve kötü fullerine tövbe etmek, ve tövbeyi tamamlayıcı, olmak üzere, haksız yere alınmış olan şeyler, var ise, onları sahiplerine geri vermek ve çıkış anında, yaya yürümek, pâk, yamalı ve eski elbiseleri giyinmiş bulunmak, ve boyunlar bükülerek, son derece, zillet, huşû' ve tevazu üzere olmak, ve yük hayvanları ile davarlara, yavrulariyle çıkarılıp, onları yavrularından ayırmak (2) ve çocuklar ve pek yaşlı ihtiyarlar dahi, duâya çıkmaktır (3).

Mekkei Mükerremede, nâs mescidi haram ve Medinei Münevverede, mescidi nebevî ve Kudüste, mescidi aksâ dahilinde, içtima ederler.

Kıbleye istikbal olunup, imam ayakta el kaldırarak (4) duâ eder (5) Ve cemaat, oturduğu halde, âmîn der.

İstiskada elbiseyi tersine giymek, yoktur (6)

------------------

(1) İstiskada, zimmi bulundurulmaz ve onlara, istiska ettirilmez.

(2) Ta ki, insanların duâsı ile, hâsıl olan nâle ve feryadın misli, behaimdendahi anaların yavruları üzerine, ve yavruların anaları üzerine, sesleri yükselmesiyle,meydana gelen halde mahlûkatın ihtiyacı zahir olsun.

(3) Çünkü, rahmetin inmesi, zuafa yüzündendir. Hadîsi şerifte «Sizler zayıflarınız yüzünden rızıklandırılır ve yardım görürsünüz.» buyurulmuştur.

(4) Bir şeyin, talep ve tahsîli için, edilen her duâda sünnet olan, ellerin iç yüzünü, semaya tutmaktır.

(5) Duâda, lâzım olan mütedarriane taleptir. Bu bapta me'sür olan duâ şudur:

$

«Allahım! Bizi sıkıntıdan kurtaracak, hakkımızda her bakımdan hayırlı olacak, bir yağmur gönder. Allahım bize ve yaratıklarına acı, biz kuluz, âciz ve muhtacız. Sen ganî ve kavisin. Bizi reddeyleme. Bizi kıtlık ve kuraklık ile değil, ikram ve ihsanın ile doğru yola ilet!» meâlinde ve ihtiyaca uygun duâlar yapılır.

(6) Cemaatin, elbiselerini ters çevirmeleri bid'attir.

   
© incemeseleler.com