Hacca gidileceği zaman maddi değil manevi yönden de çok hazırlık yapılmalıdır. Orada atılan her adımın programı evvelden ayarlanmalıdır.Yazık ki nice insanlar bu ruhtan mahrumdur. Bütün duaların müstecap olduğu bu ulvi mekanda yapılan en etkili dua ne ise o araştırılmalıdır. Haccın Ruhu olan dualar iyi kavranmalı ve oraya gitmeden bu ruha sahip olmaya çalışılmalıdır. işte haccın ruhu olan çok önemli dört kelime.


Bütün hacılar, niyet ederek Tavâf’a başlarken önce :

 

“Bismillâhi Allâhu Ekber”  diyerek HACERUL- ESVED’İ selâmlar.

 

Bu selâmlam’dan sonra okunan duâ şöyledir :

 

-Allahumme îmânen bike,

-Ve tasdîkan bikitâbike,

-Ve vefâen biahdiki

-Vettibâen Lisünneti Nebiyyike sallellahu aleyhi vesellem”

 

Burada söylenen bu 4 kelime, son derece önemlidir.

Bu kelimelerde sâdık ve samimi olan bir HACI, artık memleketine, hakikaten annesinden yeni doğmuş gibi ter-temiz olarak avdet eder.

 M A N A S I :

-Allâhım, Sana iman ettiğim için bu tavâfı yapıyorum.

-Senin yüce kitâbını (kur’anı kerimi) tasdik ederek tavâf etmekteyim,

-(Ruh âleminde verdiğin) ahdine vefâ göstermek için tavâf yapıyorum,

-Senin sevgili peygamberinin sünnetine tâbi olmak için bu tavâfı yapıyorum, Allahım”

Bu şuurda olmayan ve tavâfta yaptığı duâdaki bu 4 kelimenin ruhuna sâhip olmayan kişinin haccı, bir seyahatten farklı olmaz.

-Allahım, sana iman ettim, derken, DİN’in düşmanlarına mutlak tavır almış olması şarttır. Aksi halde “Allaha inanç” tehlikeye girer.

-Senin yüce kitâbını tasdik ettim, derken, kur’an hizmetlerine kayıtsız biri olmamalıdır. Aksi halde “kur’anı tasdik” tehlikeye düşer.

-Allahım, ahdine vefâ göstermek için tavâf yapıyorum, derken, (Ruh âlemindeki verdiği söze), yaşayışında, hakikaten sâdık olmalıdır.

-Allahım, Senin sevgili peygamberinin sünnetine tâbi olmak için bu hacerul-esvedi selâmlıyorum, derken, gerçek hayatında peygamberin yaşayış tarzını örnek almış olması gerekir.

DİĞER DUALAR

Bundan sonra tavâf bitinceye kadar devamlı olarak, müezzinlerin her gün okudukları şu duâlar okunmalıdır :

“Sübhânellâhi vel-hamdu lillâhi velâ ilâhe illellâhu vallâhu eber. Velâ havle velâ kuvvete illâ illlâhil- aliyyil azîm”

“Lâ ilâhe illellâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehül mülkü velehül hamdu vehüve alâ külli şey’in kadir”

Bilhassa rük’ni yemâni ile Hacerul-esved arasında salavât-ı şerife ve salli bârik okunmalıdır. Şöyle :

“Allahumme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ âl-i İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd”

“Allahümme bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed kemâ bârekte alâ ibrâhime ve alâ âl-i İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd”

-Allâhumme inneke afüvvun kerîmün, tuhibbul-afve fa’fu annî”

Mânası : Alahım, Şüphesiz ki sen, afvedicisin, kerem sâhibisin, afvetmeyi seversin. Beni de afvet Allahım”

Hz. Peygamber’i ziyâret çok önemlidir.

-Resulüllah’ın huzuruna, son derece edeple yaklaşmalı ve samimi misâfirlerini, bizzat karşıladığını aslâ unutmamalıdır.

-Kur’ânı kerim hatmi yapılarak Hz. peygambere hediyye edilmelidir.

-Bilhassa Medine-i Münevvere’de devamlı salavât-i şerîfe okunmalıdır.

-O mekânlarda, kusurlarımızı düşünerek, hep gözyaşı ile dolaşmalıdır.

-Tevbe ederek, Allah’ın makbûl kulları arasına alınmak için yalvarmalı,

-Çokça Salavât-i ºerîfe okuyarak, Hz. Peygamberin sevgili ümmetleri arasýna kabûl için dua edilmelidir.

H.Y. / incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com